به گزارش روابط_عمومی شهرداری نایین دربوستان لاله ودرجوارسه شهیدگمنام باحضورشهردارمحترم تعداد۵۰دست لباس ورزشی به ورزشکاران صبحگاهی نایین اهداشد.

 

image_pdf